Námið

Markmið Ljósmyndaskólans er að kenna ljósmyndun og aðferðir við að beita tækninni á skapandi hátt, að auka veg ljósmyndunar á Íslandi og valmöguleika í menntun ljósmyndara með listsköpun að leiðarljósi.

Skólinn:

Árið 2009 fékk Ljósmyndaskólinn viðurkenningu menntamálaráðuneytisins sem sérskóli á framhaldsskólastigi, skv. lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. Skólinn hefur verið starfræktur síðan árið 1997. Frá og með skólaárinu 2007–2008 var boðið upp á fimm anna fullt nám við Ljósmyndaskólann og alls hægt að ljúka þar 150 Fein einingum í skapandi ljósmyndun.

Skólinn hefur staðfestingu Menntamálastofnunar sem einkaskóli á framhaldsskólastigi. Sjá viðurkenningarbréf hér.

Námsbrautir:

Við skólann er kennt á tveimur námsbrautum;  Námsbraut í skapandi ljósmyndun 1 , 60 Fein  og Námsbraut í skapandi ljósmyndun 2, 90 Fein.

Er nám beggja námsbrauta skipulagt sem nám á fjórða námsþrepi, viðbótarnám  við framhaldskóla eða nám eftir stúdentspróf.

Að loknu fullu 150 Fein eininga-námi við skólann fá nemendur Diplómu  í skapandi ljósmyndun.

Báðar námsbrautirnar hafa hlotið staðfestingu Menntamálastofnunar sem námsbrautir á fjórða hæfnisþrepi, viðbótarnám við framhaldsskóla.

Námið:

Í ljósmyndun samtvinnast tæknilegir og listrænir þættir og er því áhersla lögð á kennslu í tækni sem varðar ljósmyndun til jafns við kennslu í aðferðum við listsköpun. Í náminu er áhersla á að nemendur þroski með sér aðferðir við að beita ljósmyndatækninni á skapandi máta. Hljóta þeir þjálfun í að beita tækninni við eigin listsköpun og læra aðferðir til að þróa og halda utan um  hugmyndir sínar og vinnuferli. Einnig er kennd lista- og ljósmyndasaga og skyldar greinar. Nemendur fá æfingu í myndlestri, myndgreiningu og innsýn í kenningar og hugmyndafræði er varða skapandi greinar. Þessir grundvallarþættir eru allir hafðir að leiðarljósi í skipulagningu á námi beggja námsbrauta en áherslumunur er þó á námsframboði brautanna.

Á Námsbraut í skapandi ljósmyndun 1 er í fyrirrúmi að kenna á tæknina að baki ljósmyndun, aðferðir við hana sem og alla almenna myndvinnslu. Áhersla er á að nemendur beiti ljósmyndatækninni og aðferðum við myndvinnslu á skapandi máta og hljóta þeir þjálfun í að beita tækninni við eigin listsköpun. Ennfremur eru þeim kynntar ýmsar aðferðir til að þróa hugmyndir sínar og að halda utan um þær sem og eigið vinnuferli.

Á Námsbraut í skapandi ljósmyndun 2 er megináhersla á að nemendur kynnist fjölbreyttu litrófi listsköpunar og helstu birtingarmyndum samtímamyndlistar. Áhersla er lögð á að  þeir þrói og þroski hugmyndir sínar, áherslur og ætlanir með eigin myndsköpun.

Á námstímanum öllum eru nemendur hvattir til gagnrýninnar og skapandi hugsunar, lögð er áhersla á að þeir temji sér öguð vinnubrögð og aukið sjálfstæði í verkum eftir því sem líður á námið. Stefnt er að því að nemendur verði færir um markvissa og persónulega framsetningu á myndverkum af ólíkum toga.

Inntökuskilyrði: 

Til að fá inngöngu á Námsbraut í skapandi ljósmyndun 1, þarf umsækjandi að hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi. Gerð er krafa um grundvallar tölvukunnáttu. Umsóknum skal fylgja ferilskrá og myndamappa/portfólía eða önnur verk sem endurspegla skapandi áherslur umsækjanda.

Það að hafa lokið námi  á Námsbraut í skapandi ljósmyndun 1 eða sambærilegt nám forsenda þess að geta sótt um nám á Námsbraut í skapandi ljósmyndun 2.

Myndamappa umsækjanda þarf að innihalda  að minnsta kosti 3-5 verk sem geta verið af ýmsum toga; ljósmyndir, teikningar, klippiverk, hugmyndavinnubók, vídeó eða annað það sem endurspeglar skapandi áherslur umsækjanda. Athugið að hvert verk getur verið samsett úr 1-6 einingum, t.d. 2-6 ljósmyndum eða teikningum eða blöndu af  verkum sem unnin eru með ólíkri tækni.

Hvert verk verður að skapa heild.

Allar upplýsingar um námið og fyrirkomulag þess er að finna  hér á heimasíðu skólans. Lýsingu á námsframboði á brautum og eftir önnum má finna undir Námslýsing.

Markmið skólans

er aÐ kenna ljósmyndun, aÐ auka veg ljósmyndunar á Íslandi og valmöguleika í menntun ljósmyndara meÐ listsköpun aÐ leiÐarljósi.

Námslán

LánasjóÐur íslenskra námsmanna lánar aÐ fullu fyrir skólagjöldum og framfærslu.

Instagram#ljosmyndaskolinn